مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور مجازی حرفه ای - آمریکا 1 -

CPU: Intel Core i7-3770 - 700 MGhz
Ram: 512 MB DDR3
HDD: 20 GB Sata3
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
KVM or OpenVZ
IP: 1


سرور مجازی حرفه ای - آمریکا 2 -

CPU: Intel Core i7-3770 - 1000 MGhz
Ram: 1 GB DDR3
HDD: 30 GB Sata3
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
KVM or OpenVZ
IP: 1


سرور مجازی حرفه ای - آمریکا 3 -

CPU: Intel Core i7-3770 - 1200 MGhz
Ram: 2 GB DDR3
HDD: 40 GB Sata3
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
KVM or OpenVZ
IP: 1


سرور مجازی حرفه ای - آمریکا 4 -

CPU: Intel Core i7-3770 - 1800 MGhz
Ram: 4 GB DDR3
HDD: 70 GB Sata3
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
KVM or OpenVZ
IP: 1


سرور مجازی حرفه ای - آمریکا 5 -

CPU: Intel Core i7-3770 - 2500 MGhz
Ram: 6 GB DDR3
HDD: 100 GB Sata3
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
KVM or OpenVZ
IP: 1


Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.81.77.114) وارد شده است


Phone Number: (+98) 0911 991 1015
Phone Number: (+98) 0936 753 8281
Telegram ID: @serverstar