مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور مجازی حرفه ای - آلمان 1 -

CPU: Intel Core i7-3770 - 800 MGhz
Ram: 512 MB DDR4
HDD: 20 GB Sata3
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
KVM or OpenVZ
IP: 1


سرور مجازی حرفه ای - آلمان2 -

CPU: Intel Core i7-3770 -2Core -1200 MGhz
Ram: 1 GB DDR4
HDD: 30 GB Sata3
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
KVM or OpenVZ
IP: 1


سرور مجازی حرفه ای - آلمان3 -

CPU: Intel Core i7-3770 - 1500 MGhz
Ram: 2 GB DDR4
HDD: 40 GB Sata3
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
KVM or OpenVZ
IP: 1


سرور مجازی حرفه ای - آلمان4 -

CPU: Intel Core i7-3770 -2 Core- 2000 MGhz
Ram: 4 GB DDR4
HDD: 60 GB Sata3
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
KVM or OpenVZ
IP: 1


سرور مجازی حرفه ای - آلمان5 -

CPU: Intel Core i7-3770 -2 Core- 2600 MGhz
Ram: 6 GB DDR4
HDD: 100 GB Sata3
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
KVM or OpenVZ
IP: 1


Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.81.77.114) وارد شده است


Phone Number: (+98) 0911 991 1015
Phone Number: (+98) 0936 753 8281
Telegram ID: @serverstar