مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور مجازی ایران 1 -

Ram : 512 MB
CPU : 1 Core
HDD: 40 GB
Port: 1000
BW: 100 gb
IP: 1
DC: Afranet
+ Free directadminسرور مجازی ایران 2 -

Ram : 1 GB
CPU : 2 Core
HDD: 60 GB
Port: 1000
BW: 200 gb
IP: 1
DC: Afranet
+ Free directadmin


سرور مجازی ایران 3 -

Ram :2 GB
CPU : 4 Core
HDD: 80 GB
Port: 1000
BW: 400 gb
IP: 1
DC: Afranet
+ Free directadminسرور مجازی ایران 4 -

Ram :3 GB
CPU : 4 Core
HDD: 100 GB
Port: 1000
BW: 600 gb
IP: 1
DC: Afranet
+ Free directadminSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.81.77.114) وارد شده است


Phone Number: (+98) 0911 991 1015
Phone Number: (+98) 0936 753 8281
Telegram ID: @serverstar