مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور کاهش پینگ -

BW: 60 GB


accounting : IBSng or nttac Plus or Mikrotik


Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.90.237.148) وارد شده است


Phone Number: (+98) 0911 991 1015
Phone Number: (+98) 0936 753 8281
Telegram ID: @serverstar