مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور نیمه اختصاصی 4 -

CPU: Intel Core i7-3770 4 Core 9000 Mghz
Ram: 6 GIG DDR4
HDD: 200 GB sshd
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
IP: 1
VE:KVM

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.81.77.114) وارد شده است


Phone Number: (+98) 0911 991 1015
Phone Number: (+98) 0936 753 8281
Telegram ID: @serverstar