مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
DE ded 1 -

Cpu: AMD Opteron X2150
Leistung: 4(4) x 1.5 GHz
Ram: 8 GB DDR3-RAM
Hdd: 32GB SSD+ 1GB ISCSI
BW: Unlimit
Port: 1000 Mbps
IP: 1 ip

DE ded 2 -

Cpu: AMD Opteron 3365
Leistung: 8(8) x 2,3 GHz
Ram: 16 GB DDR3-RAM
Hdd: 2* 1 TB SATA III
BW: Unlimit
Port: 1000 Mbps
IP: 1 ipDE ded 3 -

Cpu: Intel Core i7-860
Leistung: 4(8) x 2,8 GHz
Ram: 16 GB DDR3-RAM
Hdd: 2* 1.5 TB SATA III
BW: Unlimit
Port: 1000 Mbps
IP: 1 ip

DE ded 4 -

Cpu: AMD Opteron 3365
Leistung: 8(8) x 2,3 GHz
Ram: 32 GB DDR3-RAM
Hdd: 2* 1 TB SATA III
BW: Unlimit
Port: 1000 Mbps
IP: 1 ip

DE ded 5 -

Cpu: Intel Core i7-3770
Leistung: 4(8) x 3,90 GHz
Ram: 32 GB DDR3-RAM
Hdd: 2 * 2 TB SATA III
BW: Unlimit
Port: 1000 Mbps
IP: 1 ip

DE ded 6 -

Cpu: Intel XEON E3-1270v3
Leistung: 4(8) x 3.5 GHz
Ram: 16 GB DDR3-RAM
Hdd: 2 * 1 TB SATA III
BW: Unlimit
Port: 1000 Mbps
IP: 1 ip

DE ded 7 -

Cpu: Intel XEON E3-1230
Leistung: 4(8) x 3.2 GHz
Ram: 32 GB DDR3-RAM
Hdd: 2 * 2 TB SATA III
BW: Unlimit
Port: 1000 Mbps
IP: 1 ip

DE ded 8 -

Cpu: Intel Core i7-3930K
Leistung: 6(12) x 3.8 GHz
Ram: 64 GB DDR3-RAM
Hdd: 2 * 3 TB SATA III
BW: Unlimit
Port: 1000 Mbps
IP: 1 ip

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.81.77.114) وارد شده است


Phone Number: (+98) 0911 991 1015
Phone Number: (+98) 0936 753 8281
Telegram ID: @serverstar