سرور مجازی

سرعت و قیمت مناسب

سرور مجازی 1
CPU: Intel Core i7-4790k -1200 MGhz
Ram: 1 GB DDR4
HDD: 30 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی 2
CPU: Intel Core i7-4790k -1700 MGhz 2Core
Ram: 2 GB DDR4
HDD: 50 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی 3
CPU: Intel i7-4790k -2200 MGhz 2Core
Ram: 3 GB DDR4
HDD: 60 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی 4
CPU: Intel i7-4790k 2700 MGhz 3Core
Ram: 4 GB DDR4
HDD: 80 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی 6
CPU: Intel Core i7-4790k 3500 MGhz 3Core
Ram: 6 GB DDR4
HDD: 100 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی 8
CPU: Intel i7-4790k 5000 MGhz 3Core
Ram: 8 GB DDR4
HDD: 120 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی 9
CPU: Intel i7-4790k 6000 MGhz 3Core
Ram: 10 GB DDR4
HDD: 200 GB SAS
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%