سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران 1
CPU:Xeon E5 620 2Core
Ram: 1 GB DDR3
HDD: 50 GB Raid 10
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران 2
CPU:Xeon E5 620 4core
Ram: 2 GB DDR3
HDD: 75 GB Raid 10
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران 4
CPU:Xeon E5 620 4Core
Ram: 4 GB DDR3
HDD: 100 GB Raid 10
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%