سرور مجازی بدون ابیوز فول وارز هلند Ecatel

بدون هیچ گونه محدودیت در استفاده - بدون هیچ گونه ابیوز

سرور فول وارز هلند ایکاتل 2


CPU: E5-2620v4 2 Core
Ram: 2 GIG DDR4
HDD: 40 GB
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.99%
سرور فول وارز هلند ایکاتل 4


CPU: E5-2620v4 4 Core
Ram: 4 GIG DDR4
HDD: 60 GB
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.99%
سرور فول وارز هلند ایکاتل 6


CPU: E3-1230v2 4 Core
Ram: 6 GIG DDR4
HDD: 80 GB
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.99%
سرور فول وارز هلند ایکاتل 8


CPU: E5-2620v4 4 Core
Ram: 8 GIG DDR4
HDD: 100 GB
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.99%